Huub Paymans B.V. handelend onder de naam Enjoy womenswear hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Enjoy womenswear houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Enjoy womenswear zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Welke gegevens verzamelen we? 

We verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • Gegevens die u aan ons levert;
 • gegevens die we ontvangen op basis van gebruik van onze diensten en producten.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten 

Persoonsgegevens van klanten worden door Enjoy womenswear verwerkt ten behoeve van verschillende doelstellingen. Als u een website van ons bezoekt of een overeenkomst aangaat verwerken wij de volgende gegevens:

 • Wij verwerken gegevens om het doel van de overeenkomst uit te kunnen voeren. Met andere woorden, wij verwerken gegevens die wij nodig hebben de order te kunnen voltooien. Gegevens die wij in dit geval kunnen verwerken zijn: NAW-gegevens, naam, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Indien u een order heeft geplaatst verwerken wij de verzending/betalingen/facturen. Het doel hiervan is onze administratie goed te onderhouden. Voor dit doel worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: NAW-gegevens, betalingsgegevens en factuurgegevens.
 • Indien u toestemming hebt gegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen kunnen wij u benaderen via      e-mail. U kunt u ten alle tijden afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een mailtje te sturen naar info@paymans.nl

Indien wij uw persoonsgegevens voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gaan gebruiken vragen wij u van te voren expliciet om toestemming. Het verwerken van uw persoonsgegevens vindt plaats geheel conform de AVG.

Social Media  

Enjoy womenswear is actief op verschillende social media kanalen. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US privacy shield. Enjoy womenswear is op de volgende kanalen actief: Facebook en Instagram. Als u via deze kanalen contact opneemt met Enjoy womenswear verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om contact met u op te nemen en om vragen te kunnen beantwoorden. We verwerken hierbij gegevens zoals: gebruikersnaam, adres, e-mailadres. Lees de privacyverklaring van beide social media kanalen zodat u op de hoogte bent wat zij met de verzamelde informatie doen.

Facebook

Instagram

Verstrekking aan derden  

Om je order af te handelen en om de website correct en veilig te laten werken, kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden. Wij verplichten deze derden om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Enjoy womenswear verstrekt uw persoonsgegevens enkel aan partijen die rechtstreeks betrokken zijn met de overeenkomst die u met ons sluit, behalve wanneer er expliciet toestemming voor is gegeven of wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Enjoy womenswear geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Bewaartermijn 

Enjoy womenswear bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Enjoy womenswear van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens  

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen 

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens 

 Enjoy Womenswear, Faradaystraat 22, 4004 JZ Tiel, Mail: info@paymans.nl, Tel: 0344-622720